Philippines: Song to Marie Poussepin

on 29 Jul, 2020
Hits: 1869

 Philippines, 07/29/2020.- This is a video made by Mary Dang Thi Bich Ha, one of our novices in Philippines. The song is in Vietnamese. 

NIỀM TÍN THÁC CỦA MARIE POUSSEPIN

Điệp khúc:
Trong trái tim nhân hậu của Chúa
Marie Poussepin đặt trọn niềm tin
Tin vào Chúa quan phòng
Tin vào lời hứa yêu thương
Chúa sẽ ở cùng mẹ đến với người nghèo nhất của người nghèo.

Với đức tin vững mạnh
Với lòng mến rực cháy
Cùng với niềm cậy trông
Mẹ đáp lại lời mời gọi yêu thương.

Sống nhân đức khiêm nhường
Luôn thực hành đức ái
Chọn Chúa là trung tâm
Làm chứng nhân cho thời đại hôm nay.

MARIE POUSSEPIN’S TRUST IN THE PROVIDENCE OF GOD

In the loving care of God
Marie Poussepin placed all her trust
Trust in God’s providence
Trust in the loving promise
God would be with her in her service
To the poorest of the poor.

With the steadfast faith
With the blazing love
With unvavering hope
She responded the loving call.

To live humility
To practice charity
To choose God as center
To be a true witness to the world.