Filipinas: Canción a Marie Poussepin

on 29 Jul, 2020
Visto: 2261

 Filipinas, 29/07/2020.- Este es un video sobre Marie Poussepin hecho por Mary Dang Thi Bich Ha, novicia en Filipinas. La canción está en vietnamita. 

NIỀM TÍN THÁC CỦA MARIE POUSSEPIN

Điệp khúc:
Trong trái tim nhân hậu của Chúa
Marie Poussepin đặt trọn niềm tin
Tin vào Chúa quan phòng
Tin vào lời hứa yêu thương
Chúa sẽ ở cùng mẹ đến với người nghèo nhất của người nghèo.

Với đức tin vững mạnh
Với lòng mến rực cháy
Cùng với niềm cậy trông
Mẹ đáp lại lời mời gọi yêu thương.

Sống nhân đức khiêm nhường
Luôn thực hành đức ái
Chọn Chúa là trung tâm
Làm chứng nhân cho thời đại hôm nay.

LA CONFIANZA DE MARIE POUSSEPIN EN LA PROVIDENCIA DE DIOS

En el cuidado amoroso de Dios
Marie Poussepin depositó toda su confianza
Confía en la providencia de Dios
Confía en la promesa de amor
Dios se encuentra con ella en su servicio
A los más pobres de los pobres.

Con la fe firme
Con el amor ardiente
Con una esperanza ávida
Ella respondió al amoroso llamado.

Para vivir la humildad
Para practicar la caridad
Elegir a Dios como centro
Para ser un verdadero testigo del mundo.