Philippines : Chanson à Marie Poussepin

on 29 Juil, 2020
Affichages : 1554

 Philippines, 29/07/2020.- Voici une vidéo réalisée par notre novice, Mary Dang Thi Bich Ha aux Philippines sur Marie Poussepin. La chanson est en vietnamien. 

NIỀM TÍN THÁC CỦA MARIE POUSSEPIN

Điệp khúc:
Trong trái tim nhân hậu của Chúa
Marie Poussepin đặt trọn niềm tin
Tin vào Chúa quan phòng
Tin vào lời hứa yêu thương
Chúa sẽ ở cùng mẹ đến với người nghèo nhất của người nghèo.

Với đức tin vững mạnh
Với lòng mến rực cháy
Cùng với niềm cậy trông
Mẹ đáp lại lời mời gọi yêu thương.

Sống nhân đức khiêm nhường
Luôn thực hành đức ái
Chọn Chúa là trung tâm
Làm chứng nhân cho thời đại hôm nay.

LA CONFIANCE DE MARIE POUSSEPIN DANS LA PROVIDENCE DE DIEU

Aux bons soins de Dieu
Marie Poussepin a placé toute sa confiance
Confiance dans la providence de Dieu
La confiance dans la promesse d'amour
Dieu se trouve avec elle dans son service
Aux plus pauvres des pauvres.

Avec la foi inébranlable
Avec l'amour éclatant
Avec un espoir inébranlable
Elle a répondu à l'appel d’amour.

Vivre l'humilité
Pratiquer la charité
Choisir Dieu comme centre
Être un véritable témoin du monde.